Widząc siebie w lustrze Słowa Bożego

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

Widząc siebie w lustrze Słowa Bożego

Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu
Opublikowane według Andrzej Kurzawski w Rowój duchowy · 29 Maj 2017
Tags: ZobaczcoBożeSłowomówiotobie
 


Widząc siebie w lustrze Słowa Bożego


 
Czy wiesz kim naprawdę jesteś w Jezusie Chrystusie? Czy wiesz kim się stałeś w momencie swojego nowego narodzenia?Czy wiesz jaki masz autorytet? Czy wiesz że pomimo tego iż jesteś nowo narodzonym człowiekiem, dopóki nie będziesz miał pełnej świadomości co to oznacza, jaki masz teraz autorytet i kim jesteś to pewne rzeczy po prostu nie będą działać?
 
 
Twój wróg wykorzystywał to będzie przeciwko tobie, jego "zadanie" polega na tym, aby tak cię omamić i tak cię ogłupić abyś robił wszystko oprócz tego co Bóg chciałby abyś robił. Twoja nieświadomość lub niezrozumienie tego kim jesteś w Chrystusie może doprowadzić cię do frustracji i zniechęcenia, musisz sobie uświadomić to że od pewnego etapu swojej dojrzałości pewnych rzeczy Bóg nie zrobi za ciebie.
 
 
On dał ci wszystko co potrzebne jest ci do życia tutaj na ziemi. Wyposażył cię w "narzędzia" i zdolności, dzięki którym będziesz niweczył dzieła diabelskie, i zniszczysz wszystkie jego warownie, dzięki nim obalisz każde kłamstwo na temat innych i siebie.
 
 
Zobacz co Boże Słowo mówi o tobie:
 
 Kim jesteś w Chrystusie
 
 
–    Jestem solą ziemi Mt. 5:13

–    Jestem światłością świata Mt. 5:14
 
–    Jestem dzieckiem Boga J. 1:12
 
–    Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa J. 15:1.5
 
–    Jestem przyjacielem Chrystusa J. 15:15
 
–    Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc J. 15:16
 
–    Jestem niewolnikiem sprawiedliwości Rz. 6:18
 
–    Jestem niewolnikiem Boga Rz. 6:22
 
–    Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem Rz. 8:14-15; Gal. 3:26, 4:6
 
–    Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo Rz. 8:17
 
–    Jestem świątynią - miejscem zamieszkania - Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie 1 Kor. 3:16; 6:19
 
–    Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem 1 Kor. 6:17
 
–    Jestem członkiem ciała Chrystusowego 1 Kor. 12:27; Ef. 5:30
 
–    Jestem nowym stworzeniem 2 Kor. 5:17
 
–    Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania 2 Kor. 5:18-19
 
–    Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie Gal. 3:26.28
 
–    Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga Gal. 4:6-7
 
–    Jestem święty Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2; Flp. 1:1; Kol. 1:2
 
–    Jestem Bożym dziełem - dziełem Jego rąk - narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła Ef. 2:10
 
–    Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny Ef. 2:19
 
–    Jestem więźniem Chrystusa Ef. 3:1, 4:1
 
–    Jestem sprawiedliwy i święty Ef. 4:24
 
–    Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie Flp. 3:20; Ef. 2:6
 
–    Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu Kol. 3:3
 
–    Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem Kol. 3:4
 
–    Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany Kol. 3:12; 1 Tes. 1:4
 
–    Jestem synem światłości, a nie ciemności 1 Tes. 5:5
 
–    Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania Hbr. 3:1
 
–    Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu Hbr. 3:14
 
–    Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom 1 P. 2:5
 
–    Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga 1       P. 2:9-10
 
–    Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo 1 P. 2:11
 
–    Jestem wrogiem szatana 1 P. 5:8
 
–    Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci 1 J. 3:1-2
 
–    Jestem narodzony z Boga, a zły - diabeł - nie może mnie dotknąć 1 J. 5:18
 
–    Nie jestem wielkim "Ja jestem" Wj. 3:14; J. 8:24.28.58. Lecz dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem 1 Kor. 15:10
 
 
Ponieważ jestem w Chrystusie
 
 
–    Jestem usprawiedliwiony - mam całkowicie przebaczone wszystkie grzechy i jestem sprawiedliwy Rz. 5:1
 
–    Umarłem z Chrystusem i umarłem dla mocy panowania grzechu nad moim życiem Rz. 6:1-6
 
–    Jestem na zawsze wolny od potępienia Rz. 8:1
 
–    Zostałem umieszczony w Chrystusie przez Boga 1 Kor. 1:30
 
–    Otrzymałem Ducha Bożego, abym mógł poznać rzeczy dane mi darmo przez Boga 1 Kor. 2:12
 
–    Otrzymałem umysł Chrystusa 1 Kor. 2:16
 
–    Zostałem nabyty za wielką cenę, nie należę do siebie, należę do Boga 1 Kor. 6:19-20
 
–    Zostałem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga w Chrystusie i otrzymałem Ducha Świętego jako             gwarancję mojego przyszłego dziedzictwa 2 Kor. 1:21; Ef. 1:13-14
 
–    Ponieważ umarłem, nie żyję już dla siebie, lecz dla Chrystusa 2 Kor. 5:14-15
 
–    Zostałem uczyniony sprawiedliwym 2 Kor. 5:21
 
–    Zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i już dłużej nie ja żyję, lecz Chrystus żyje we mnie. Życie, które obecnie                   prowadzę, to życie Chrystusa Gal. 2:20
 
–    Zostałem obdarzony wszelkim duchowym błogosławieństwem Ef. 1:3
 
–    Zostałem wybrany w Chrystusie przed założeniem świata, aby być świętym i nieskalanym przed Nim Ef. 1:4
 
–    Zostałem przeznaczony przez Boga, aby zostać zaadoptowanym jako syn Boży Ef. 1:5
 
–    Zostałem odkupiony, otrzymałem przebaczenie i jestem otoczony Jego szczodra łaską Ef. 1:7-8
 
–    Zostałem ożywiony wraz z Chrystusem Ef. 2:5
 
–    Zostałem wskrzeszony wraz z Chrystusem i wraz z Nim posadzony w niebie Ef. 2:6
 
–    Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego Ef. 2:18
 
–    Mogę śmiało zbliżać się do Boga w wolności i zaufaniu Ef. 3:12
 
–    Zostałem wyrwany spod władzy szatana i przeniesiony do królestwa Chrystusa Kol. 1:13
 
–    Zostałem odkupiony i otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grzechów; mój dług został anulowany Kol. 1:14
 
–    Sam Chrystus jest we mnie Kol. 1:27
 
–    Jestem mocno zakorzeniony w Chrystusie i jestem teraz budowany w Nim Kol. 2:7
 
–    Jestem obrzezany duchowo. Moja stara, nieodrodzona natura została usunięta Kol. 2:11
 
–    Jestem kompletny w Chrystusie Kol. 2:10
 
–    Zostałem pogrzebany, wskrzeszony i ożywiony wraz z Chrystusem Kol. 2:12-13
 
–    Umarłem z Chrystusem i zostałem wskrzeszony z Nim. Moje życie jest obecnie ukryte z Chrystusem w  Bogu. Chrystus       jest teraz moim życiem Kol. 3:1-4
 
–    Otrzymałem ducha mocy, miłości i samodyscypliny 2 Tym. 1:7
 
–    Zostałem zbawiony i oddzielony przez Boga 2 Tym. 1:9; Tyt. 3:5
 
–    Ponieważ jestem uświęcony i jestem jedno z Uświęcającym, On nie wstydzi się nazywać mnie bratem Hbr. 2:11
 
–    Mam prawo przychodzić śmiało przed tron Boga, aby znajdować miłosierdzie i łaskę w potrzebie Hbr. 4:16
 
–    Otrzymałem wielkie i drogocenne obietnice Boże, dzięki którym jestem uczestnikiem Boskiej natury Boga
2 P. 1:4
 
 
Jestem akceptowany / akceptowana
 
 
–   Jestem Bożym dzieckiem. J 1,12
 
–   Jestem przyjacielem Chrystusa. J 15,15
 
–   Jestem usprawiedliwiony. Rz 5,1
 
–   Jestem zjednoczony z Panem, jestem z Nim jednym duchem. 1 Kor 6,17
 
–   Zostałem nabyty za wielką cenę. Należę do Boga. 1 Kor 6,19-20
 
–   Jestem członkiem ciała Chrystusa. Kor 12,27
 
–   Jestem święty. Ef. 1,1
 
–   Zostałem zaadoptowany jako Boże dziecko. Ef 1,5
 
–   Mam bezpośredni dostęp do Boga przez Ducha Świętego. Ef 2,18
 
–   Zostałem odkupiony i uwolniony od swoich grzechów. Kol 1,14
 
–   Mam pełnię w Chrystusie. K12,10
 
 
Jestem bezpieczny / bezpieczna
 
 
–   Nie ma już dla mnie potępienia. Rz 8,1-2
 
–   Wiem, że wszystko działa ku dobremu. Rz 8,28
 
–   Jestem wolny od wszelkich zarzutów wobec mnie. Rz 8,31
 
–   Nie można mnie oddzielić od miłości Bożej. Rz 8,35
 
–   Zostałem utwierdzony, namaszczony i zapieczętowany w Chrystusie. 2 Kor 1,21-22
 
–   Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu. Kl 3.3
 
–   Wiem, że Bóg dokończy dzieło, które we mnie rozpoczął. Flp 1,6
 
–   Jestem obywatelem niebios. Flp 3,20
 
–   Nie otrzymałem ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i rozsądku. 2 Tm 1,7
 
–   W potrzebie mogę znaleźć łaskę i miłosierdzie. Hbr 4,16
 
–   Jestem zrodzony z Boga i zło nie może mi zaszkodzić. 1 J 5,28
 
 
Jestem ważny / ważna
 
 
–   Jestem solą ziemi i światłością świata. Mt 5,13-14
 
–   Jestem latoroślą w krzewie winnym, kanałem Jego ożywczej mocy. J 15,1-5
 
–   Zostałem wybrany i przeznaczony, aby przynosić owoc. J 15,16\
–   Jestem osobistym świadkiem Chrystusa. Dz 1,8
 
–   Jestem świątynią Boga. 1Kor 3,16
 
–   Jestem posłańcem pojednania z Bogiem. 2Kor 5,20
 
–   Jestem współpracownikiem Boga. Kor 6,1
 
–   Zasiadam z Chrystusem w okręgach niebios. Ef 2,6
–   Zostałem stworzony przez Boga. Ef 2,10
–   Mogę przychodzić do Boga bezpiecznie i z ufnością. Ef 3,12
 
–   Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Flp 4,13
 
 
 
Teraz skoro wiesz już co na temat ciebie mówi Biblia, uwierz w to i zastosuj do swojego życia, nie pozwól diabłu się zaszczuć i nie pozwól, aby cię ogłupił, robi on to po to abyś siedział w jakimś ciemnym kącie i borykał się z odrzuceniem, nie wiarą w siebie czy potępieniem.
Tak jak policjant na skrzyżowaniu podnosi rękę z autorytetem i zatrzymuje samochody, tak ty podnieś swoją dłoń i powiedz STOP... dość diable!
Nie masz prawa do mojego życia.

Pastor Andrzej Kurzawski


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści