Modlitewna - Kościół Zielonoświątkowy Zbór FILADELFIA w Lubaniu

Przejdź do treści

Modlitewna

SŁUŻBY
Lider: Ewa Andrzejewska1. Dlaczego powinniśmy się modlić?

   "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe." (Mat.26,41).

   "A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy go będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." (Łuk.11,9-13).

   "Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego." (Jak.5,13-16).


2. Jak i gdzie się modlić?

   "A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie:

   Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
   Święć się imię Twoje,
   Przyjdź Królestwo Twoje,
   Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
   Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
   I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
   I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;
   Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

   Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych." (Mat.6,5-15).

   "Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności." (Jak.4,3).

   "W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych" (Ef.6,18).

   "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu." (Fil.4,6).

   "Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem." (I Kor.14,14-15).
   "Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów." (I Tym.2,8).


3. O co się modlić?

"Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."
(I Tym.2,1-4).

4. Jak długo się modlić?

   "Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać," (Łuk.18,1).

   "W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali:" (Rzym.12,12).

   "W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem," (Kol.4,2).

   "Bez przestanku się módlcie." (I Tes.5,17).


5. Dlaczego oprócz indywidualnej, osobistej modlitwy, modlimy się wspólnie?

   "Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich." (Mat.18,19-20).

   "Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z braćmi jego.” (Dz.1,14).

   "A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu." (Dz.2,1).

   "I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał." (Dz.2,4).

   "I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach." (Dz.2,42).Wróć do spisu treści