WIZJA - Kościół Zielonoświątkowy Jezus Jest Panem w Lubaniu

Jezus jest Panem
Przejdź do treści

WIZJA

LOGOWANIE > STREFA K

PROJEKT


Wizja dla Zboru Filadelfia


Wiara
Wspieranie
Współpraca
Wyposażanie


1.   Wiara
a.   Wiara jest podstawą w życiu chrześcijan. Dlaczego ? Ponieważ żyjemy w świecie w którym wiara jest czymś co towarzyszy nam na co dzień. Używamy stwierdzenia wiara tylko do ludzi wierzących w Boga, ale kiedy się głębiej zastanowimy to ateista tez wierzy w to że nie wierzy. Nasze przekonania to wiara i ta wiara jest zależna od tego na czym jest zbudowana, w oparciu o jaka naukę, co jest źródłem poznania. Biblia mówi że są dwa źródła słów Bóg i Szatan. I od tego z którego źródła korzystam zależy moje życie.
b.   W Królestwie Bożym wszystko dzieje się przez wiarę sam Bóg jest przykładem wiary. Ktoś może zdziwić się tym określeniem ale On Bóg naprawdę wierzy w to co mówi i to co najważniejsze że kiedy On mówi to się dzieje.
c.   Religijność to schemat powtarzanych czynności mówiąca o wierzę w Boga natomiast chrześcijaństwo to wierzenie Bogu, jego słowu jego obietnicom. Chrześcijaństwo  to społeczność z Bogiem Ojcem Jego Synem i Duchem Świętym
d.   Wiarę można podzielić na trzy podstawowe pojęcia
i.   Wiara która przyjmuje
1.   Wiara która przyjmuje to wiara która pozwala mi przyjąć zbawienie to wiara poprzez którą naradzam się na nowo tą wiarą przyjmuje nową tożsamość.  
ii.   Wiarę którą buduje
1.   Bóg stworzył człowiek na swój obraz i podobieństwo, Bóg powiedział i działo się człowiek mówi i dzieje się tylko teraz co jest jego źródłem jego wyznania. Wiara która się buduje to wiara wyrażana słowami ,ogłaszana. Co to znaczy jesteśmy wyznania Katolickiego, Zielonoświątkowego, Baptystycznego, to są nazwy wyznań do których ludzie przynależą. To znaczy że ci ludzie wyznają to co dane wyznanie naucza. Chrześcijanie wyznają że Jezus Chrystus jest królem Króli że jest Panem Panówa. Jesteśmy narodem wyznającym klęsk śmierć i nieszczęście Słowo Boże mówi:
b.    Przypowieści Salomona 12:14  Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły jego ręce.
c.   Przypowieści Salomona 18:21  Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu.
d.   Marka 11:23  Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.
2.   Wiara aby doszła do pewnego wzrostu ma być wyznawana ponieważ wyznając potwierdzamy prawdę Słowa Bożego które
iii.   Wiarę którą zdobywam
1.   Bóg poprzez naszą relacje z nim daje nam pewne obietnice które zdobywamy przez wiarę.     
2.   2 Koryntian 1:20  Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.   
3.   Rzymian 4:16  Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,
4.   2 Piotra 1:2  Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3  Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
4  przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
2.   Wspieranie
a.   Jeżeli budujemy swoją wiarę wzrastamy to owocem tej wiary jest wrażliwość na drugiego człowieka. Słowa zachęty wsparcia stają się czymś normalnym…
b.   Izajasza 40:1  Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!
c.   Efezjan 4:29  Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają.
d.   Hebrajczyków 10:24  i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków,
e.   PBWP Hebrajczyków 10:24  Okazujmy staranie jedni o drugich, zachęcajmy się do wzajemnej miłości i do spełniania dobrych uczynków.  
3.   Współpracowanie
a.   Wspieranie, zachęcanie , doświadczanie Boga w życiu powoduje powstawanie  wspólnych celi .  Dwoje ludzi z jednym celem łączy się w współpracy. Kościół to zebranie powołanych którzy współpracują w celu zaludniani nieba.
b.   Efezjan 4:4  Jedno bowiem stanowicie ciało, jeden jest też Duch Święty, podobnie jak jedna tylko jest nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu.
5  Jeden jest również Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
6  jeden Bóg i Ojciec wszystkich. On to rządzi wszystkimi, działa przez wszystkich i trwa we wszystkich.
c.   PBWP 1 Piotra 1:8  Miłujecie Go przecież, choć nie widzieliście Go nigdy; wierzycie w Niego, choć Go nie widzicie. Dlatego też uradujecie się kiedyś radością niewysłowioną i wspaniałą,
9  kiedy dojdziecie do tego, co stanowi cel waszej wiary, to jest do zbawienia waszych dusz.
4.   Wyposażanie
a.   Wyposażenie zawiera w sobie prawdę przykładu
b.   2 Tymoteusza 3:10  Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością,
11  za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan!
Żyjemy w czasach gdzie przykład, dobry przykład jest na wagę złota. Kościół to ludzie pośród których manifestuje się Królestwo Boże, to ludzie przykładu dla innych to światłość świata to sól ziemi. A więc kościół to nie ludzie którzy mówią idźcie tędy lub idźcie tamtędy lecz ludzie którzy mówią żyjcie jak my żyjemy, idźcie tam gdzie my idziemy , doświadczajcie to co my doświadczamy.

5.   Wizja Zboru Filadelfia w Lubaniu
6.   Zadaniem boru Filadelfia jest to, aby wszyscy, którzy są w Lubaniu i okolicach dowiedzieli się, że Jezus jest w Zborze Filadelfia (pośród nas)'
a.   Marka 2:1  I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum ( pole skruchy, miejsce komfortu) i usłyszano, że jest w domu.
b.   2  I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo.
c.   rozwijanie relacji "pionowej"                 
i.   Pewność zbawienia
ii.   Pewność wysłuchanej modlitwy
iii.   Pewność zwycięstwa
iv.   Pewność przebaczenia
v.   Pewność prowadzenia
7.   Aby miasto Lubań dowiedziało się, że Jezus jest w Zborze Filadelfia (wśród nas) musimy położyć nacisk:
1.   budowanie relacji,
2.   współprace,
3.   jedność,
4.   zachęcania jedni drugich,

8.   Aby miasto Lubań dowiedziało się ze Jezus jest pośród nas musimy przygotować się na wspólne pokonywanie przeszkód i trudności.
a.   Marka 2:4  A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.

9.   Aby miasto Lubań dowiedziało się, że Jezus jest pośród muszą widzieć moc Bożą w działaniu (kontrolować to, przez co byliśmy kontrolowani, uzależnieni, niewłaściwe nawyki itp.)
a.   Marka 2:11  Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.

10.   A więc wizja składa się z następujących elementów
a.   Wiara
b.   Wsparcie
c.   Współpraca
d.   Wyposażenie  
11.   Wyjaśnianie
a.   Relacja z Bogiem  (wymiar pionowy)
b.   Relacja z samym sobą i innymi  ( wymiar poziomy)
c.   Moja relacja z innymi odzwierciedla moją stosunek  siebie samego.
d.   Mój stosunek do siebie samego odzwierciedla moją relacje z Panem Jezusem  
12.   Podstawą jest moja tożsamość w Jezusie Chrystusie - akceptacja tego w jaki sposób Bóg mnie spostrzega, widzi i ocenia itp.
a.   A więc Kim jestem w Chrystusie?
1.   Jestem solą ziemi (Mt. 5.13).
2.   Jestem światłością świata (Mt 5,14).
3.   Jestem dzieckiem Boga (J 1,12).
4.   Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (J 15,1.5).
5.   Jestem przyjacielem Chrystusa (J 15,15).
6.   Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (J 15,16).
7.   Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rz. 6,18).
8.   Jestem niewolnikiem Boga (Rz. 6,22).
9.   Jestem synem Boga, Bóg Jest duchowo moim ojcem (Rz. 8, 14-15; Gal 3,26; 4,6).
10.   Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rz. 8,17).
11.   Jestem świątynią - miejscem zamieszkania - Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie (l Kor 3,16-6,19).
12.   Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem (l Kor 6,17).
13.   Jestem członkiem ciała Chrystusa (l Kor 12, 27; Ef 5,30).
14.   Jestem nowym stworzeniem (2 Kor 5,17).
15.   Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania (2 Kor 5,18- 19).                         
16.   Jestem synem Boga, Jestem w Chrystusie (Gal 3,26.28).
17.   Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem, synem Boga (Gal 4,6-7).
18.   Jestem święty (Ef l, l; l Kor l, 2; Flp l, l; Koi l,2).
19.   Jestem Bożym dziełem - dziełem Jego rąk - narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Ef 2,10).
20.   Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef 2,19).
21.   Jestem więźniem Chrystusa (Ef3, l; 4,1).
22.   Jestem sprawiedliwy i święty (Ef4,24).
23.   Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Flp 3, 20; Ef 2,6).
24.   Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kol 3,3).
25.   Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kol 3,4).
26.   Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Koi 3, 12; l Tes. 1,4).
27.   Jestem synem światłości, a nie ciemności (l Tes 5,5).
28.   Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr 3,1).
29.   Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hbr 3,14).
30.   Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie, jako duchowy dom (l P 2,5).
31.   Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (l P 2,9-10).
32.   Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (l P 2,11).
33.   Jestem wrogiem szatana (l P 5,8)-.
34.   Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (l J 3,1-2).
35.   Jestem narodzony z Boga, a zły - diabeł - nie może mnie dotknąć (l J 5,18).
36.   Nie Jestem wielkim "Ja jestem" (Wj 3, 14; J 8, 24.28.58). Lecz dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem (l Kor 15,10).
"    
2.   Wyjście na zewnątrz (ewangelizacja)

l. Usłyszano, że jest w domu
Ostatni werset jest pierwszym wersetem !!!
1.   Synu!...status, można przyjąć status ale można ciągle …czuć się bycia po za
a.   Obwinianie, oskarżanie, pragnienie zemsty, potrzeba ukarania i prośba o zadośćuczynienie
b.   a ja nadal cierpię z powodu niepokoju, lęków, poczucia winy i złości.
c.   Stojąca dziewczynka o stóp mamy, szarpiąca za sukienkę z wyciągniętą rączką i z palcem wskazującym na złe zachowanie innych
2.   odpuszczone są grzechy twoje
a.   co to znaczy ? Można wzruszyć ramionami, w porządku…
i.   przebaczenie
1.   przyjęcie przebaczenia od Boga czyli uwierzenie że Bóg jest moim..
2.   przyjecie przebaczenia w stosunku do siebie wprowadza pełną akceptacje samego siebie
3.   przebaczenie innym ( stosunek do innych wyraża mój stosunek do siebie samego)
3.   Wstań
4.   weź łoże swoje - kontroluj to co ciebie kontrolowało
5.   idź do domu swego ? twoje powołanie twoje przeznaczenie tam gdzie będziesz mieszkał miejsce który będziesz żył
a.   Jana 1:38  A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
6.    I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich
Zadaniem boru Filadelfia jest to, aby wszyscy, którzy są w Lubaniu i okolicach dowiedzieli się, że Jezus jest w Zborze Filadelfia (pośród nas)'
b. .rozwijanie relacji "pionowej"                 
i.   Pewność zbawienia
ii.   Pewność wysłuchanej modlitwy
iii.   Pewność zwycięstwa
iv.   Pewność przebaczenia
v.   Pewność prowadzenia


Tęsknota za przeżyciami i doznaniami - kiedy umawiałeś się na randkę przygotowywałeś się a jak jest dziś odnieść to relacji z Bogiem

2.Wsparcie I przyszli do niego, niosąc paralityka, A dźwigało go czterech
a. Relacja pozioma i ewangelizacja
i. Odzwierciedleniem indywidualnej relacji z Bogiem, jest stosunek do wierzącego do drugiego człowieka
ii. Aby miasto Lubań dowiedziało się, że Jezus jest w Zborze Filadelfia (wśród nas) musimy położyć nacisk:
13.   budowanie relacji,
14.   współprace,
15.   jedność,
16.   zachęcania jedni drugich,
w życiu osobistym i podjętych działaniach w przynoszeniu, przyprowadzaniu sparaliżowanych, grzechem., niemocą, chorobami strachem, spowodowanymi. brakiem poznania Boga i Jezusa Chrystusa
3. Współpraca A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk.
a. relacja "pozioma" b.
Aby miasto Lubań dowiedziało się ze Jezus jest pośród nas musimy przygotować się na wspólne pokonywanie przeszkód i trudności.
4. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich
a. Aby miasto Lubań dowiedziało się, że Jezus jest pośród nas nasza wiara musi być budowlana i wzmacniana w każdym jej aspekcie.
b. czym wyróżnia się wiara
i.   wiara jednoczy
i.   wspieranie
ii.   współdziałanie  
ii.   wiara wypracowuje współprace
iii.   wiara osiąga cele


5. Rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.
2
a. Aby miasto Lubań dowiedziało się, że Jezus jest pośród muszą widzieć moc Bożą w działaniu (kontrolować to, przez co byliśmy kontrolowani, uzależnieni)
b. .korzystanie z autorytetu

A Jezus, ujrzawszy wiarę ich…
M. Luter
1.   sola fzide (tylko wiara),
2.   sola gratia (tylko łaska)
3.   solo Christo (tylko Chrystus)
4.   sola Scriptura (tylko pismo

1.   Wiara
Rzymian 1:17  bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Hebrajczyków 11:1  A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,(? ) przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.
a.   Przyjęcie wiarą
"   Rzymian 3:25  którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,     
b.   Budowanie wiary
i.   Relacja usta serce  
"   Rzymian 10:9  Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
10  Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
"   Rzymian 10:17  Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.   
c.   Zdobywania wiarą
i.   Zgadzanie się z daną obietnicą przez Boga
"   Rzymian 4:16  Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,
"   Hebrajczyków 10:36  Potrzebna wam wytrwałość, bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się w was obietnicy Bożej.
"   Gdzie miejsce Uwielbienia? ugruntowywanie
d.   albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich
"   2 Tesaloniczan 3:2  i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.

1.   Synu
a.   Dostąpienie usynowienia z łaski
b.   Rzymian 3:25  którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,
Obwinianie, oskarżanie, pragnienie zemsty, potrzeba ukarania i prośba o zadośćuczynienie
a ja nadal cierpię z powodu niepokoju, lęków, poczucia winy i złości.
Stojąca dziewczynka o stóp mamy, szarpiąca za sukienkę z wyciągniętą rączką i z palcem wskazującym na złe zachowanie innych
odpuszczone są grzechy twoje
co to znaczy ? Można wzruszyć ramionami, w porządku…
przebaczenie
przyjęcie przebaczenia od Boga czyli uwierzenie że Bóg jest moim..
przyjecie przebaczenia w stosunku do siebie wprowadza pełną akceptacje samego siebie
przebaczenie innym ( stosunek do innych wyraża mój stosunek do siebie samego)
Wstań
weź łoże swoje - kontroluj to co ciebie kontrolowało
idź do domu swego ? twoje powołanie twoje przeznaczenie tam gdzie będziesz mieszkał miejsce który będziesz żył
Jana 1:38  A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich
e.   
2.   Wspieranie
a.   2 Koryntian 1:4  Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami pocieszać mogli tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
3.   Współdziałanie
a.   ?
4.   Wyposażanie - tym kim jesteśmy to zradzamy - Rodzaju 1:11  Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało.
"   Mateusza 28:18  A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
19  Idźcie tedy i czyńcie uczniami ( naśladowcami )  wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
20  ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
"   2 Tymoteusza 3:10  Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością,
11  za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan!
12  Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą


Pięć kroków aby stać się dojrzałym chrześcijaninem
(1)   Synu  - przyjmij usynowienie
(2)   Odpuszczone są grzechy twoje - przyjmij odpuszczenie  
(3)   Wstań - powstań bądź gotowy
(4)   Weź łoże swoje -to co cię kontrolowało musi być tym co ty będziesz kontrolował - obraz Mojżesza laska stała się wężem kiedy wypuścił ją z dłoni  ale kiedy ją pochwycił ponownie stała się laską
(5)   Idź do domu twego -Jakie jest twoje powołanie twoje przeznaczenie tam gdzie będziesz mieszkał tam gdzie będziesz żył, czym będziesz żył  

Wróć do spisu treści